REGULAMIN WYKONANIA SESJI FOTOGRAFICZNEJ

FOTOGRAF: ALENIKO ul. Torfowa 24, 05-091 Ząbki, NIP: 125-133-66-95, REGON: 364835406,

mBank: 51 1140 2004 0000 3302 7633 4644Tel.: +48 506 505 407 E-mail: ArtoFotoStudio@gmail.com

 

KLIENT: Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………...E-mail:…………………………………………………………………………..

MAŁOLETNI/A: Imię i Nazwisko data urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………..

MAŁOLETNI/A: Imię i Nazwisko data urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………..

1. Rodzaj sesji: Mini sesja świąteczna – pakiet podstawowy (............ zł brutto): 5 ujęć (kadrów) w formie elektronicznej, 5 odbitek formatu 15x21/15x15 na wysokiej jakości papierze fotograficznym

Usługi dodatkowe: dodatkowe ujęcie z odbitką (25 zł/szt.), dodatkowa odbitka (2zł/szt.)

2. Data wykonania zdjęć:…………………………………………………………..

3. Wynagrodzenie za wykonanie usługi ( wszystko z pkt 1 ) pozostaje do zapłaty w dniu sesji. Wynagrodzenie za dodatkowe usługi płatne najpóźniej w momencie ich zamówienia.

4. Termin sesji zarezerwowany jest po wpłacie zadatku w kwocie 50 zł. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu sesji. Zadatek powinien zostać wpłacony w dniu rezerwacji sesji i jest jedynym potwierdzeniem rezerwacji terminu i równoznaczny z akceptacją niniejszej umowy. Termin wykonania usługi może być zmieniony bez dodatkowych kosztów w przypadku sesji plenerowej z powodu złej pogody. W przypadku zmiany terminu z innych powodów, zamawiający zobowiązany jest o tym poinformować najpóźniej dwa dni przed zaplanowaną sesją fotograficzną. W takim przypadku istnieje możliwość jednej zmiany terminu, na termin wyznaczony przez fotografa. Zadatek przepada, gdy klient nie stawi się na sesję i nie poinformuje o tym lub nieobecność swoją zgłosi później niż 2 dni przed terminem sesji. Zadatek zwracam w kwocie wpłaconej, jeśli sesja zostałaby odwołana przeze mnie w dniu, w którym jest zaplanowana i nie ma możliwości ustalenia innego terminu.

5. Klient ( i uczestnik sesji ) wyraża zgodę na promowanie zdjęć przez Fotografa do prezentacji własnych dokonań i warsztatu pracy, a w szczególności na stronach internetowych, na których prezentuje swoje prace, w folderach reklamowych, portfolio i na wystawach zdjęć. Klient ( i uczestnik sesji ) wyraża wieczystą i nieodwołalną zgodę na prezentację fotografii, na których znajduje się wizerunek Klienta / uczestnika sesji / małoletniego / małoletnich, a które stanowią przedmiot tej umowy, przez Fotografa. Fotograf ma prawo nieodpłatnie promować wszystkie wykonane zdjęcia i wizerunek klientów w celach prezentacji własnej twórczości, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w dowolnym czasie i miejscu.

6. Zdjęcia w ciągu 7 dni roboczych wysyłane są w jakości 20% w formie galerii do podglądu i wyboru przez klienta, na podany adres email, następnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu wyboru zdjęć przez klienta, lub od momentu wpłaty za dodatkowe zdjęcia – jeśli takie są - zostają one poddane autorskiej obróbce. W przypadku wyboru dodatkowych produktów termin ten może ulec wydłużeniu. Gotowe zdjęcia zostają przekazane  Klientowi poprzez udostępnienie ich w prywatnej galerii internetowej. Miniatury służą tylko i wyłącznie do podglądu i wyboru zdjęć, ich pobieranie i/lub zapisywanie i/lub udostępnianie jest zabronione.

Jeśli umowa przewiduje wydruk zdjęć, są one do odebrania w terminie i miejscu ustalanym z Fotografem.

7. Fotograf nie ma obowiązku przechowywania niewybranych zdjęć jak również tych wybranych przez klienta. Przekazując zdjęcia klientowi ma prawo usunąć je ze swoich dysków. Wybór zdjęć powinien nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wykonania sesji.

8. Fotografie dostarczone jako produkt finalny nie podlegają reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa. Godząc się na udział w sesji zdjęciowej klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego prezentowane. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć fotografa. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów.

9. Retusz zdjęć obejmuje jedynie zmiany na skórze, które są nietrwałe i wynikają np. z chwilowych problemów skórnych, np. zadrapania, siniaki. Modyfikacje graficzne zdjęć dotyczą wyłącznie poprawy: koloru, jasności, balansu bieli, kontrastu fotografii. Wszelkie inne zmiany graficzne na życzenie klienta, wyceniane będą dodatkowo i indywidualnie.

10. W folderach znajdą się dwa komplety zdjęć, z czego jeden będzie sygnowany. Przez zdjęcia sygnowane rozumie się fotografie, na których Fotograf umieści dane pozwalające na jego identyfikacje, to znaczy jego imię, nazwisko (nazwę) i/lub adres strony internetowej prezentującej jego dorobek. Zdjęcie sygnowane może zawierać wybrane, lub wszystkie w/w informacje, naniesione na zdjęciu w postaci napisów bądź elementów graficznych (znak wodny). Wykorzystując zdjęcia Klienci zobowiązuje się wskazać dane Fotografa w postaci: www.artofoto.pl

11. Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć. Fotograf zastrzega sobie wyłączność na obróbkę i modyfikację graficzną zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę / treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Klienta lub osoby trzecie. Niniejszym przyznaje klientowi wyłącznie prawa do drukowania i publikacji w portalach społecznościowych zdjęć z logo fotografa. Klient nie może bez zgody fotografa w żadnych okolicznościach udostępniać żadnych zdjęć w celach zarobkowych, marketingowych lub komercyjnych.

12. Dane osobowe podlegają jedynie informacji do spisania niniejszej umowy i nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żaden sposób, poza adresem e-mail który służy do przesłania informacji i zdjęć oraz numer telefonu w celu kontaktu oraz przesyłania informacji handlowych – o nowych sesjach zdjęciowych.

13. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to znaczy, iż postanowienia dotyczące wykorzystania zdjęć, sposobu tego wykorzystania oraz praw autorskich nie podlegają ramą czasowym. W kwestiach nieuregulowanych tą umową, w razie sytuacji spornych, obie strony zobowiązują się do spisania aneksu do umowy. W przypadku kwestii spornych, których rozwiązanie wykracza poza dobrą wolę obu stron, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14. Klient ma obowiązek poinformować o warunkach używania / korzystania ze zdjęć wykonanych na sesji wszystkich jej uczestników.

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ( FOTOGRAF / KLIENT )

ArtoFoto

Fotografia rodzinna i okolicznościowa